เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 103
เดือนนี้5,567
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)36,926
ทั้งหมด 48,837

camera_alt ภาพกิจกรรม
การสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของทุกครัวเรือน (RE-X-RAY)
ขอเชิญเจ้าของสุนัขและแมว ขึ้นทะเบียน และรับวัคซีน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย ณ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
การจัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม ของทุกปี วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุทธิเมศวร์ บุญแสนกุลธวัช นายอำเภออากาศอำนวย พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง...
วันที่ 13 กันยายน 2566 นายเสมอ จำรักษา นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดย นายเจษฎา...
เทศบาลตำบลโพนแพงขอประชาสัมพันธ์โรคไข้หวัดใหญ่ (รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ)
วันที่ 8 กันยายน 2566 นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง มอบหมาย นายนิคมรักษ์ ถากงตา รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง เป็นตัวแทนมอบบ้านให้กับนายไพรพิชย์ ชามัย บ้านเลขที่ 15 หมู่ 11 ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยค้อ ม.4 ตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองอีจ่อย ม.8 ตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลำธารหนองทัน ม.7 ตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line

Line : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโพนแพง


ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปี พ.ศ. 2567 (https://itas.nacc.go.th/go/eit/56vepb)

ประชาสัมพันธ์ เปิดให้บริการผ่านระบบ e -service

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โพนแพง

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
29 ก.พ. 2567
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28 ก.พ. 2567
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๓๖๔๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การปรับลดเก็บค่าธรรมเนียมในการสอบและค่าธรรมเนียมรายวิชาที่สอบ
28 ก.พ. 2567
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๓๖๐๙ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง คุณสมบัติ การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดและคุณสมบัติ การสรรหา และการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28 ก.พ. 2567
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๓๖๘๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์
27 ก.พ. 2567
ที่ สน ๐๐๒๓./ว ๗๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ชุดเล็ก)
23 ก.พ. 2567
ที่ สน 0023.5/ว73 ลงวันที่ 23กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เรื่องโอนเงินรายได้จากค่าใบอนุญาตขายสุรา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ .ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่นในจังหวัดสกลนคร


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
กยผ.
04/03/2567
04/03/2567
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบอำนวยการ (กรม)
[แบบรายงานฯ]
สน.คท.
04/03/2567
04/03/2567
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.บถ.
04/03/2567
04/03/2567
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ. ....
สน.คท.
04/03/2567
04/03/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสธ.
04/03/2567
04/03/2567
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ