messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
account_box สภาเทศบาล
นายยงค์หลี ฟองบาลศรี
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 062-4642029
นายอดุล สังขะนิต
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 081-1946892
นายทรงศิลป์ อริยชาติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 087-2375429
นางประนมพร เขื่อนขันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 086-2291016
นายบุญมา เพลิศแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 098-5348770
นายณรงค์ ถวิลคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 062-1684972
นายประพงค์ ผายทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 085-0058460
นายเจริญ ผายวงศ์ษา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 091-8276448
นายสำนาน เพื่อนใจมี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 080-3058173
นายธวัฒชัย จันทร์แดง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 098-1074257
นายทองไสว วังใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 098-6964458
นายวิลัย ผาอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 085-0293383