เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่าย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้Iขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file รัฐธรรมนูญ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
insert_drive_file ระเบียบพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
insert_drive_file ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file ระเบียบ มท. เบิกจ่ายเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
insert_drive_file ระเบียบ มท. ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file ระเบียบ มท ว่าด้วยการใช้ รักษารถราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
insert_drive_file พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
insert_drive_file พ.ร.บ. เทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
insert_drive_file พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1