messager
 
เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
account_box สำนักปลัด
นางใจแก้ว วงค์วันดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0862387760
พ.อ.อ.อนุวัฒน์ จูมจันทา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 096-1567123
นายบุญยงค์ ผากงคำ
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 087-6380207
นายชัยณัฐ ผลทวี
นิติกร
โทร : 087-7706050
นายสถาพร กุลภา
นักวิชาการสุขาภิบาล
โทร : 0937844366
นางสาววิภารัก กุลภา
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0807640277
นางสาวเกษจันทร์ นิเทียน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 081-2645929
จ.ส.อ. สุวิทย์ อุทิพย์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 093-3399390
นางขวัญใจ ริยะบุตร
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 087-2263136
นายเฉลิมชัย ก้องเวหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 095-6512635
นางสาวสุภารัตน์ เขื่อนขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 083-3637171
นายณธายุ ฮองต้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-8617868
นางสาวภาวดี คุดอุทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-2569664
นางสาวไอรินทร์ เพื่อนใจมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 096-7545038
นายโสภา ยันนี
คนตกแต่งสวน
โทร : 084-2763490
นายปีดี ผายทอง
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 085-7523162
นายชโรม บุญราช
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร : 063-0197197
นายทวนทอง ผายเมืองฮุง
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
โทร : 095-6626587
นายอิทธิพล ยันนี
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
โทร : 088-3100305
นายชวนชัย นามเสาร์
คนงาน
โทร : 064-2741682
นายอภินันท์ ผาสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 084-6692541
นางสาวเนตรนภา โยธี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 061-1680334
นายอนุวัฒน์ จาดบุญมา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 061-5055084
นายสุวิทย์ ถากงตา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 098-5962589
นายอำพร คำธิศรี
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 092-5767443
นางสาวมณีวรรณ ฝูงที
คนงาน
โทร : 099-3591201