เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลโพนแพง หมู่ 7 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทรศัพท์ 042-169038


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 127
folder โครงสร้างหน่วยงาน
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน


account_box ฝ่ายบริหาร
นายสุระพงษ์ เขื่อนขันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 0887299354
นายสุระพงษ์ เขื่อนขันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 0887299354
นายสมยศ ผาอินทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 0610866431
นายสมยศ ผาอินทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 0610866431
นายพิทักษ์ หัตถสาร
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 0800069310
นายพิทักษ์ หัตถสาร
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 0800069310
นายจันทร์เนตร สำเภาทอง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 0624363742
นายจันทร์เนตร สำเภาทอง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 0624363742
นายรถ ผิวไหมคำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 0886374089
นายรถ ผิวไหมคำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 0886374089
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลโพนแพง
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเทพวงศา มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย มาตรา 50 และมาตรา 51 และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ดังต่อไปนี้ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6.จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก ” 7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ 8.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 1.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 3.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 4.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 5.บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 6.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 7.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 8.ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 9.เทศพาณิชย์ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้ 1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 5.การสาธารณูปการ 6.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 7.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9.การจัดการศึกษา 10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 11.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14.การส่งเสริมการกีฬา 15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25.การผังเมือง 26.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28.การควบคุมอาคาร 29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4/2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview113

info_outline ข้อมูลการติดต่อ
การติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบลโพนแพง ที่อยู่ หมู่ 7 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทรศัพท์ 042-169038 แฟกซ์ 042-169060 , 042-092861 E-mail : saraban@ponpanglocal.go.th www.ponpanglocal.go.th/

Line : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโพนแพง

แผนที่หน่วยงาน

verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้Iขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview155

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 และ ข้อมูลเจ้าหน้าที่ (CG) และ อสบ. ประจำตำบลโพนแพง grade
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง เทศบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง ยกเลิกเทศบัญญัติ เกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษี บำรุงท้องที่ พ.ศ. 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview91
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89

เรื่อง ผู้เขียน ผู้ตอบ
ถนนเส้นไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นายเฉลิมชัย ก้องเวหา เมื่อ : 2021-04-20 10:19:58 ดู : 19 1
โรงงานรับผลิตสมุนไพรและอาหารเสริมอันดับ1ของประเทศ www.สมุนไพรเชียงดาว.com ศ.ดร.วีระพาณิชย์ เมื่อ : 2021-03-25 09:31:09 ดู : 23 0
เกิดลมกรรโชกแรง ทำให้ต้นไม้ล้มทับ ขวางถนน เส้น หน้าบ้านนายสุพจน์ ใครบุตร ก่อให้เกิดการสัญจรลำบาก นายพุทธา ชาไมล์ เมื่อ : 2020-04-29 11:11:34 ดู : 34 1
thumb_up facebook-line

Line : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโพนแพง

play_arrow แผนการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview148
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview118
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview164
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (กรณ๊จ่ายขาดเงินสะสม) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview161

play_arrow รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี - รอบ 6 เดือน
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 ( 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115

play_arrow รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview147

play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview146
insert_drive_file คู่มือการจัดทำ เปลี่ยนแปลง และแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview152
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview143

play_arrow คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview159

play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานสวัสดิการและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file รายงานสถิติเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47

play_arrow รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview155

play_arrow แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview141

play_arrow รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส4 ปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส1 ปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
insert_drive_file ผลการดำเนินงานรายไตรมาส3 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview106
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview118

play_arrow รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview156
insert_drive_file งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview113

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview141
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview160
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview159

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.11 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยเซือม หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview201

play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file แบบ สขร.ประจำเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file แบบ สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file แบบ สขร.ประจำเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file แบบ สขร.ประจำเดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file แบบ สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34

play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview113

play_arrow นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file คำแถลงนโยบายผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ปรับปรุง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
insert_drive_file ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบังคับจรรยาบรรณของข้าราชการเทศบาลตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102
insert_drive_file นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview119

play_arrow การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ปรับปรุง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview130

play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศ ก. ถ.กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก. ท. และ ก. อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และเลื่อนขั poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก. อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ. เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31

play_arrow รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
insert_drive_file แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview117
insert_drive_file แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110
insert_drive_file แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview113

play_arrow แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
insert_drive_file มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45

play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
insert_drive_file สถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
insert_drive_file สถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview120

folder ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file การจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview104
insert_drive_file การประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96

verified_user เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
insert_drive_file ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซี่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
insert_drive_file ประกาศ เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110
insert_drive_file ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซี่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview136
insert_drive_file ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซี่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview104

verified_user การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
insert_drive_file การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50

play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview109

play_arrow การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
insert_drive_file รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ผลการดำเนินงานการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59
insert_drive_file รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102

play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ พนักงานจ้างรักษาวินัย
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลโพนแพง
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ภาพกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบ grade
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]  

play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2562-2564) ฉบับปรับปรุง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
insert_drive_file แผน e-plan poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview121
photo แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561 -2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview167
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561 - 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview140

play_arrow รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ตุลาคม 63 - มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน grade
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

play_arrow รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview128

play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ 12 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview132
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview130
insert_drive_file รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปีที่ผ่านมา (ปี 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
รับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างเทศบัญญัติ