ชื่อเรื่อง : ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคึม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง