ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 8 (จากบ้านนางอ่อนศรี อวนป้อง ถึงสี่แยกหน้าบ้านนางบุญล้อม คำปิตะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง