ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 11 (จากบ้านนายทรงศิลป์ อริยชาติ ถึงบ้านนายสว่าง โยธี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง