ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2564 จำนวน 15,561 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง